Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Zespół interdyscyplinarny

Informacja dotycząca zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego

Prezydent Miasta Nowego Sącza na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. powołał Zarządzeniem nr 343/2019 z dnia 11czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza powołał Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie miasta Nowego Sącza w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Urzędu Miasta Nowego Sącza – Wydziału Edukacji i Wychowania, Komendy Miejskiej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodziny, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Zawodowych Kuratorów Rodzinnych z Sądu Rejonowego oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Przewodniczącą  Zespołu Interdyscyplinarnego została Koordynator Sekcji ds. Pracy Socjalnej – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Pani Agnieszka Dudczyk

Organizację pracy Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Regulamin Zespołu. Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie a w szczególności: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie: inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Przewiń do góry
Skip to content