Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Świadczenie wychowawcze „500+”

Świadczenie wychowawcze „500+”

Wniosek, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wnioski na okres świadczeniowy  trwający od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. można składać od 1.02.2021 w formie elektronicznej  za pośrednictwem:

https://empatia.mpips.gov.pl/

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

– Bankowość Elektroniczną

oraz od 01-04-2021 w siedzibie MOPS w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A lub za pośrednictwem poczty.

Terminy rozpatrzenia i wypłaty świadczenia wychowawczego w związku z datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 (trwający od 1.05.2021 r. do 31.05.2022 r.) w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji , jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio następujące dokumenty:

 1. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 3. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. prawomocne postanowienie sądu orzekające rozwód albo separacje
 7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

Formularze wniosków do pobrania:

Wszystkie informacje o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+ dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Przewiń do góry
Skip to content