Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Projekt konkursowy – informacje ogólne

 

Miasto Nowy Sącz jest Beneficjentem projektu konkursowego, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest jego Projektodawcą i Realizatorem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje projekt konkursowy pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

 • 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie – głównym celem osi priorytetowej jest wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym,
 • Działania 9.1 Aktywna integracja – celem działania jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie,
 • Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – w ramach poddziałania przewiduje się realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W programach tych możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

W celu zwiększenia efektywności i kompleksowości oferowanego wsparcia istotnym jest położenie dużego nacisku na współpracę różnych podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w szczególności instytucji rynku pracy, jednostek pomocy społecznej, czy organizacji pozarządowych i innych.

Wsparcie w ramach projektu konkursowego odbywa się kolejno poprzez: zawarcie kontraktu socjalnego, indywidualną identyfikację potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika Projektu, jak i ścieżkę reintegracji, czyli zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Cel

Celem głównym projektu konkursowego jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 210 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie społeczne z powodu więcej niż jednej z przesłanek, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, z obszaru Miasta Nowego Sącza, poprzez realizację indywidualnych ścieżek reintegracji w latach 2016-2019.

Grupa docelowa

Projekt konkursowy jest kierowany w szczególności do:

 • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (w szczególności: osoby korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, ubogie, długotrwale lub ciężko chore, niepełnosprawne, bezradne),
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Finansowanie

Koszty ogółem projektu konkursowego wynoszą 2 754,251.82 zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 85%, koniecznym jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 15%.

Usługi

Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest:

 • odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub
 • odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub
 • zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

 • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
 • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
 • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 • zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Usługi społeczne – są to usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym.

Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym.

Efekty

Dzięki realizacji projektu konkursowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej, a sam Ośrodek poszerza swą ofertę pomocy o działania bardziej aktywne.

Projekt konkursowy zakłada realizację kompleksowego wsparcia poprzez indywidualną identyfikację potrzeb i potencjałów prowadzoną przez Specjalistów, co najmniej 3 usługi aktywnej integracji oraz pracę socjalną, jak i usługi społeczne, jeśli będą one niezbędne do realizacji celów aktywnej integracji. Projekt konkursowy będzie realizowany poprzez 3 zadania:

 1. utworzenie – Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” oraz realizację wsparcia łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej lub bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
 2. wdrożenie systemu świadczenia usług reintegracji – Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój” oraz realizację wsparcia łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób korzystających z pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, znaczną, umiarkowaną, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych,
 3. Działania wspierające – wkład własny czyli wypłata zasiłków celowych/celowych specjalnych oraz w przypadku konieczności sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla UP.

Każdy Uczestnik Projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji, zawartą w kontrakcie socjalnym, stanowiącą zestaw kompleksowych form wsparcia o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym w zależności od potrzeb.

Zatem corocznie w ramach projektu konkursowego, kolejno realizowane będą działania:

 1. rekrutacja grupy docelowej,
 2. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu,
 3. praca socjalna z Uczestnikami Projektu i Ich rodzinami,
 4. specjalistyczne wsparcie indywidualne Uczestników Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” i Uczestników Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój” w oparciu o program wynikający z identyfikacji ich indywidualnych potrzeb oraz potencjałów – zajęcia zgodne z katalogiem instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu,
 5. specjalistyczne wsparcie grupowe Uczestników Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” i Uczestników Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój” w oparciu o program wynikający z identyfikacji ich indywidualnych potrzeb oraz potencjałów – zajęcia zgodne z katalogiem instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu,
 6. działania wspierające w postaci wsparcia finansowego wg Ustawy o pomocy społecznej,
 7. inne wynikające z identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestników Projektu.

Dzięki realizacji powyższego wsparcia możliwym będzie osiągnięcie zaplanowanych wskaźników kluczowych, specyficznych, jaki i obligatoryjnych projektu konkursowego m.in.:

 • objęcie 210 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie wsparciem,
 • objęcie min. 10% osób z niepełnosprawnościami wsparciem,
 • objęcie wsparciem kończącym się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych zainteresowanych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
 • objęcie wsparciem kończącym się zmianą profilu pomocy zainteresowanych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
 • objęcie wsparciem kończącym się podjęciem pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, w tym 22% pełnosprawnych Uczestników Projektu i 12% niepełnosprawnych Uczestników Projektu,
 • utworzenie Klubu Integracji Społecznej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • objęcie 210 osób narzędziem w postaci kontraktu socjalnego,
 • objęcie 210 osób reintegracją społeczno – zawodową.

Przydatne adresy stron internetowych

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, można uzyskać na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, można uzyskać na stronach internetowych: www.rpo.malopolska.pl lub www.mcp.malopolska.pl

Przewiń do góry
Skip to content