Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego
 • specjalistyczno – terapeutycznego.

Na terenie Miasta Nowego Sącza funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego nr 1 z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20/1.
 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego nr 2 z siedzibą          w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20/2.
 • Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego nr 3 z siedzibą w Trzycierzu 95 z miejscami interwencyjnymi.
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 z siedzibą w Nowym Sączu, Tarnowska 107.
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 2 z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zyndrama 17.
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3 z siedzibą w Nowym Sączu,, ul. Kilińskiego 79.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem  o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej  w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Do placówki dziecko przyjmuje się:

 • na podstawie orzeczenia sądu;
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko           w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy         w rodzinie.
 1. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
 • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Program „Dobry Start”

Dzieci w instytucjonalnej pieczy na wniosek dyrektora placówki zastępczej otrzymują raz w roku jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł. Wnioski o świadczenie składane są              drogą elektroniczną przez Dyrektorów Placówek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 1. Za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w pkt 1 i 2, rodzice odpowiadają solidarnie.
 3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
 4. Ustalonej opłaty rodzice nie ponoszą za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy przebywa u rodziców.

Opłatę ustala w drodze decyzji administracyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Starosta ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową  i majątkową rodziny lub osoby.

Dziale Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10 A tel. (18)354-82-81, (18)354-82-73, (18)354-82-98.

Przewiń do góry
Skip to content