Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Wydawanie legitymacji

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

ZMIANY W ZAKRESIE WYDAWANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.). Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 września 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek wg nowego wzoru (do pobrania w zakładce druki), który obowiązuje na terenie całej Polski. W obowiązującym stanie prawnym rozpatrując złożony wniosek Powiatowy Zespół zobowiązany jest na jego podstawie wydać osobie legitymację wg dotychczasowego wzoru. Legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się od 1 września 2017 r. na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności /stopniu niepełnosprawności/ wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
Po upływie terminu ważności legitymacji osoba zainteresowana składa ponowny wniosek o wydanie legitymacji przedstawiając do wglądu ostatnie prawomocne orzeczenie, przy czym może to być to samo orzeczenie, które stanowiło podstawę do wydania legitymacji, która już utraciła ważność. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień . legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia. Istnieje możliwość informacji osoby zainteresowanej o terminie odbioru legitymacji drogą telefoniczną lub w drodze korespondencji elektronicznej. Zwracamy uwagę, iż po znowelizowaniu § 35 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określającego m. in. nowy wzór legitymacji osób niepełnosprawnych wykonanej z poliwęglanu, ich wydruk zostanie zlecony zewnętrznej firmie.
Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji:

1)  fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm ,
2) Kopia prawomocnego orzeczenia uprawniającego do wydania legitymacji osoby niepełnosprawne (Uwaga: w przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia),
3) kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (należy dołączyć w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika,  opiekuna prawnego niebędącego rodzicem lub w przypadku przesłania wniosku pocztą),
4) kopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji,
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDAWANIA NOWYCH BLANKIETÓW LEGITYMACJI 
(do pobrania poniżej)

Dokument 1

Przewiń do góry
Skip to content