Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

O zespole

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu informuje:

OD DNIA 01.01.2021 r. ZMIENIŁ SIEDZIBĘ I OBECNIE MIEŚCI SIĘ NA:
ul. Nadbrzeżnej 34

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354) oraz w wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2027 z późn. zm), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Kraj owego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681), a także ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446; z 2014r., poz. 486, 1589; z 2015 r., poz. 1273, 2183; z 2016 r., poz. 2001; z 2018 r., poz. 957) oraz wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843), rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377, 2285; z 2017 r., poz. 2079; z 2018 r., poz. 1057).

.

  1. ZASADY ORZEKANIA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII:

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przewodniczący składu orzekającego oraz członek miejskiego zespołu może wydać ocenę bez badania, gdy uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny i tym samym dokonania odpowiedniej kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534). Oznacza to, iż obecnie wszystkie orzeczenia wydawane będą bez obowiązkowego uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka. O terminach rozpatrywania wniosków będziecie Państwo informowani przez pracowników Zespołu telefonicznie lub pisemnie gońcem Urzędu Miasta lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

WSZYSTKIE ORZECZENIA WYDAWANE BĘDĄ BEZ OBECNOŚCI OSOBY ZAINTERSOWANEJ LUB DZIECKA!

Wydane orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przesyłane będą na wskazane we wnioskach adresy korespondencyjne.W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

  1. WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności-innymi słowy: upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów wskazanej powyżej ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu jakimikolwiek, wydawanymi odrębnie zaświadczeniami!

  1. WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH WYDANYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ PLACÓWKOM:

Zgodnie z art. 15 h ust. 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1 art. 15 h (według zasad wskazanych w pkt 2. – Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), karty parkingowe:

  • których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej),
  • karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (karty parkingowe dla placówek).

  1. WSKAZANIE NOWEJ GRUPY SCHORZEŃ – SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZYZNANIA KARTY PARKINGOWEJ:

Zgodnie z art. 16 pkt. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), od dnia 31 marca 2020 r. art. 6b w ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) otrzymuje brzmienie: wskazanie w punkcie 9) orzeczenia – spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia)”, co oznacza, iż w przypadku schorzeń określonych symbolem przyczyny niepełnosprawności 07-S, od dnia 31.03.2020 r. skład orzekający ma prawo przyznania uprawnień do korzystania z karty parkingowej, pod warunkiem, iż stwierdzone zostaną znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Biorąc pod uwagę rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, apeluję do Państwa o rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu w celu minimalizacji ryzyka mogącego powstać zarówno dla Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu.

Przewiń do góry
Skip to content