Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli „becikowe”

„Becikowe” czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
  • jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko;
  • jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł;
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia;
  • jednorazowa zapomoga przysługuję, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży;
  • wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa  zapomoga nie przysługuje jeżeli:

– członkowi rodziny przysługuje za granicą z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
–  ojciec dziecka jest nieznany,
–  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
– sąd zobowiązał jedno  z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
– dziecko, zgodnie z orzeczeniem  sądu , jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Przewiń do góry
Skip to content