Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Projekty systemowe – informacje ogólne

Miasto Nowy Sącz jest Beneficjentem projektów systemowych, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest ich Projektodawcą i Realizatorem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizuje projekty systemowe, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

 • Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – w ramach, którego podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 • Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Ważnym elementem wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL, jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych czy opuszczających placówki wychowawcze i penitencjarne oraz kobiet, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo.

Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny być skuteczne i nowoczesne usługi, świadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym, jak i edukacyjnym czy zdrowotnym.

Nowy Sącz jest Miastem na prawach powiatu, co daje możliwość tut. Ośrodkowi starania się o środki finansowe w ramach:

 • Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
 • Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Typem realizowanych operacji w ramach powyższych Poddziałań, jest rozwój form aktywnej integracji, jak i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Grupy docelowe

Projekty systemowe są skierowane bezpośrednio do:

 • osób spełniających łącznie 3 warunki:
  • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • otoczenia osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej).

Wybór grup odbiorców, do których skierowany jest projekt systemowy na dany rok, podyktowany jest zapotrzebowaniem i charakterystyką osób korzystających z pomocy społecznej, na dane działania projektowe.

Finansowanie

Wydatki kwalifikowane danego projektu systemowego są finansowane w większej części z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w mniejszej z krajowych środków publicznych. Koniecznym jest zapewnienie wkładu własnego w ramach projektu systemowego. Źródłem współfinansowania wkładu własnego dla Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 PO KL, jest budżet jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

Narzędzia

Narzędziami realizacji projektów systemowych, w zakresie rozwoju form aktywnej integracji są kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej lub program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W poszczególnych projektach systemowych, w ramach powyższych narzędzi stosowane i finansowane są instrumenty aktywnej integracji, wobec osób biorących w nich udział. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:

 • instrument aktywizacji społecznej,
 • instrument aktywizacji edukacyjnej,
 • instrument aktywizacji zawodowej,
 • instrument aktywizacji zdrowotnej

Zestaw powyższych instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, ma na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Efekty

Dzięki realizacji projektów systemowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz pozyskuje środki finansowe z Unii Europejskiej, a sam Ośrodek poszerza swą ofertę pomocy o działania bardziej aktywne.

Przydatne adresy stron internetowych

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, można uzyskać na stronie internetowej: www.efs.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, można uzyskać na stronie internetowej: www.pokl.wup-krakow.pl

Przewiń do góry
Skip to content