Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops.nowysacz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna ze standardami W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie AA, dostosowana do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane do Urzędu w celu publikacji),
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Wygląd/ Pomoc w nawigacji:

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (Tab, Shift + Tab, Enter),
 • na stronie internetowej znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Wersja mobilna – działanie na różnych urządzeniach

 • Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu,
 • nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym,
 • w urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27-03-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Bodziony, e-mail gbodziony@mops.nowysacz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (18) 35-48-248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu:

 • przy ul. Grunwaldzkiej 59A
 • przy ul. Śniadeckich 10A
 • przy ul. Tarnowskiej 28
 • przy ul. Jagiellońskiej 8

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa –podjazdy na parterową część budynków),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do pomieszczeń w parterowej części budynków (rampy podjazdowe),
 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, punkt informacyjny),
 4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego),
 5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową, wadą wzroku utrudniającą przemieszczanie się po budynku, korzystanie z pomocy, lub też innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne korzystanie z pomocy tut. Ośrodka – w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku, lub też zapewnienie komunikacji telefonicznie poprzez ustalenie terminu wizyty w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej o wsparcia tut. Ośrodka, jeśli to wynika z potrzeb osoby.
Przewiń do góry
Skip to content