Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 listopad do dnia 31 października  następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy):

– złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata przysługująca za listopad następuje do dnia 30 listopada,
– złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do 31października ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

– złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do 31grudnia ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do  ostatniego dnia lutego następującego roku.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
– opiekunowi faktycznemu dziecka;
– osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  764,00 zł.

W przypadkach,  gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego uprawniającego daną rodzinę do  zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 124,00 zł

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia- 135,00 zł

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych  i powtarzających się okresach

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje:

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

– przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka,

– przysługuje w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

– przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł dodatkowo 500 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza

– dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

– pozostawanie pod opieką medyczną  potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, które zawiera także przynajmniej jedną datę badania lekarskiego w każdym z trzech trymestrów ciąży.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Karta informacyjna dot. jednorazowego dodatku z tyt. urodzenia się dziecka, klauzula informacyjna,  wniosek  i załączniki do pobrania – MOPS-C-3: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
24 miesięcy kalendarzowych;

36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką;

– dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę;

– w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

– podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

– dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki, przez pięć dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

– w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Karta informacyjna dot. dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, klauzula informacyjna,  wniosek i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-6: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
drugi z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
– dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
– dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci w okresie od 1 listopada 2016 w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, klauzula informacyjna,   wniosek i załączniki do pobrania tutaj:  MOPS-C-11: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95,00 zł w okresie od 1 listopada 2016

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, klauzula informacyjna,   wniosek i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-7: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

– przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

– do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
– powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł w okresie od 1 listopada 2016

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 110,00 zł w okresie od 1 listopada 2016

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, klauzula informacyjna,  wniosek i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-2: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego;

– przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka);
dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko;

– wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne;

wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, klauzula informacyjna,  wniosek i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-1: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł w okresie od 1 listopada 2016

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie kosztu zamieszkania, klauzula informacyjna,  wniosek i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-9: Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł w okresie od 1 listopada 2016

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Karta informacyjna dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na pokrycie kosztu dojazdu, klauzula informacyjna, wniosek  i załączniki do pobrania tutaj: MOPS-C-12: Dodatek do zasiłku rodzinnego z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

Formularze wniosków do pobrania:

Informacje o rodzajach, wysokościach  świadczeń rodzinnych oraz  kryteriach ich uzyskania pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Karta informacyjna usługi, klauzula a informacyjna, wniosek i załączniki do pobrania- w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza:  MOPS-C-5: Zasiłek rodzinny

 

Przewiń do góry
Skip to content