Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Wydawanie kart parkingowych

1. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

Osoba ubiegająca się o wydanie karty parkingowej musi legitymować się prawomocnym  orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydanym po dniu 01 lipca 2014 r., przy czym ustawodawca przewidział wyjątek

Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014, mających przyczynę  niepełnosprawności oznaczoną  symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R  (upośledzenie  narządu  ruchu) lub 10-N  (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia,  jeżeli orzeczenie zawiera wskazanie do karty parkingowej.

Karty parkingowe są wydawane na okres  ważności   orzeczenia  jednak nie dłużej niż na okres  5 lat.

W celu otrzymania karty parkingowej osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie karty do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, osobiście, z wyjątkiem:

– osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

W przypadku złożenia wniosku przez wyżej wymienione osoby należy złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą te osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

oraz przedstawia  się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 złotych.

Opłatę należy wnieść w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A (w  godzinach od 10.00 do 13.00) lub przelewem na rachunek bankowy:

39 1050 1445 1000 0023 5306 6471 Bank ING
wpisując w polu „tytułem”  –  opłata za wydanie karty parkingowej.


Opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30.12.2016, poz. 2285) będzie obowiązywać od dnia określonego w odpowiednim komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z procedowanym projektem ustawy, od którego zostaną wdrożone rozwiązania techniczne pozwalające na gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych (zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nr 2462).

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiająca osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, albo upoważnia do odbioru  karty osobę, wpisując we wniosku imię, nazwisko i Pesel upoważnionej osoby.

2. Karta parkingowa dla placówek.

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,  mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

W celu otrzymania karty parkingowej dla placówki osoba upoważniona do jej reprezentowania składa  wniosek o wydanie karty do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Do wniosku placówki dołącza się  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

-posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,

-prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób         niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej,

-przedstawia do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu  placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza jej odbiór.

Opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówek wynosi 21 złotych.

Opłatę należy wnieść w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A (w  godzinach od 10.00 do 13.00) lub przelewem na rachunek bankowy:

39 1050 1445 1000 0023 5306 6471 Bank ING
wpisując w polu „tytułem”  –  opłata za wydanie karty parkingowej.


Opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30.12.2016, poz. 2285) będzie obowiązywać od dnia określonego w odpowiednim komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z procedowanym projektem ustawy, od którego zostaną wdrożone rozwiązania techniczne pozwalające na gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych (zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nr 2462).

Przewiń do góry
Skip to content