Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) i w związku ze zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta Ośrodka) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: : 18 444 36 23, adres e-mail: mops@nowysacz.pl; sekretariat@mops.nowysacz.pl;
 2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela;
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Marek Rogóz, email: iod@mops.nowysacz.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności Przepis prawa – 6 ust. 1 lit. a i b, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Przepis prawa – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Przepis prawa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; Przepis prawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; umowa/ porozumienie, regulamin wolontariatu; Przepis prawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”; Przepis prawa – ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie; Przepis prawa – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy; Przepis prawa – ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Przepis prawa – ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; Przepis prawa – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Przepis prawa – ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; Przepis prawa – ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; Przepis prawa – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; Przepis prawa –  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; Przepis prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Przepis prawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym; Przepis prawa – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Przepis prawa – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy; Przepis prawa – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Przepis prawa – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Przepis prawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z obowiązującymi przepisami wykonawczymi; Przepis prawa – ustawa prawo podatkowe; Przepis prawa – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Przepis prawa – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Przepis prawa – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Przepis prawa – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Przepis prawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Przepis prawa – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; Przepis prawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne; Przepis prawa – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; Przepis prawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; Przepis prawa – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu Dobry start; Przepis prawa – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – oraz akty wykonawcze do w/w ustaw. Szczegółowe informacje na temat celu
  i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług szkoleniowych oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
  w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne
  w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje Pan/Pani wnioskuje;
 10. nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Przewiń do góry
Skip to content