Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387  z późn. zm)  – w przypadku osiągnięcia należy dodatkowo pełnić oświadczenie o dochodzie wnioskodawcy lub członka/członków rodziny na załączniku ZSR- 01;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przypadku, gdy członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 •  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – na załączniku –ZSR-07 – w przypadku osiągania dochodów gospodarstwa rolnego;
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowychw przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem w przypadku gdy osoba w rodzinie jest zobowiązana do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu – w przypadku utraty dochodu (np.:  świadectwo pracy i PIT 11);
 •  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np.:  umowa o pracę i PIT 11);
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np.: zaświadczenie pracodawcy, oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą);
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów – w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę uczącą się;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy – w przypadku cudzoziemca;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne – w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców sprawowanych w porównywalnych i powtarzających się okresach – w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka – w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna prawnego dziecka;

Inne:

 • zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży i terminie udzielonego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka;
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (oświadczenie załącznik ZSR-08) oraz
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (oświadczenie – załącznik ZSR – 10) – w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego także w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne;
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (oświadczenie – załącznik ZSR-1 )- w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej – w przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik  Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego może domagać się takiego dokumentu

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

instrukcja wniosek zasiłek rodzinny, instrukcja wniosek specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze wniosków do pobrania:
– w siedzibie MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 59A pokój nr 2;
– na stronie internetowej MOPS –  www.mops.nowysacz.pl
– na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wszystkie informacje o świadczeniach rodzinnych dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234 ze. zm.);
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Przewiń do góry
Skip to content