Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” 2013

logo2009-2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider w okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r. realizuje projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, którego wartość wynosi 3 172 487,82 PLN (w tym wkład własny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 265 747,05 PLN). Projekt systemowy w latach 2013-2015 realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego ”Betlejem” w Nowym Sączu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn zagrożonych marginalizacją. Cele szczegółowe projektu to:

 • nabycie lub podniesienie kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych przez kobiety i mężczyzn;
 • podniesienie poziomu zdolności motywacyjnych i zmiana postaw życiowych u kobiet i mężczyzn;
 • poprawa poziomu jakości życia i umiejętności funkcjonowania Uczestniczek/Uczestników Projektu w środowisku społecznym oraz poprawa ich sytuacji zdrowotnej.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Kontraktu Socjalnego adresowany jest do osób mieszkających w Nowym Sączu i spełniających kryteria zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek zakłada rekrutację osób z wiodącymi problemami:

 1. niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą;
 2. bezrobociem lub nieaktywnością zawodową;
 3. dysfunkcjami społecznymi.

Przyjęty podział wynika bezpośrednio z diagnozy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, analizy dokumentacji Pracowników socjalnych przyznających pomoc społeczną oraz doświadczenia w realizacji projektów. Potrzeba wsparcia ww. grup wynika z konieczności pracy nad danym problemem w sposób niestandardowy, zindywidualizowany i specjalistyczny.
W ramach Kontraktu Socjalnego w latach 2013-2015 projektem zostanie objęta liczba 136 Uczestniczek/Uczestników, w tym:

 • w roku 2013 – 62 Uczestniczek/Uczestników;
 • w roku 2014 – 62 Uczestniczek/Uczestników;
 • w roku 2015 – 12 Uczestniczek/Uczestników.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) adresowany jest do kobiet i mężczyzn mieszkających w Nowym Sączu i spełniających kryteria zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ich otoczenia, a także kobiet i mężczyzn mieszkających w Nowym Sączu, zainteresowanych świadczeniem wolontariatu wg Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z kryteriami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w latach 2013-2015 projektem zostanie objęta liczba 82 Uczestniczek/Uczestników, w tym:

 • w roku 2013 – 24 Uczestniczki/Uczestników i 12 Wolontariuszek/Wolontariuszy;
 • w roku 2014 – 24 Uczestniczki/Uczestników i 12 Wolontariuszek/Wolontariuszy;
 • w roku 2015 – 10 Uczestniczek/Uczestników.

Wniosek uwzględnia podział Uczestniczek/Uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) z uwagi na:

 • wieloproblemowość;
 • zainteresowanie wolontariatem.

Przyjęty podział wynika bezpośrednio z diagnozy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, analizy dokumentacji Pracowników socjalnych przyznających pomoc społeczną oraz doświadczenia w realizacji projektów.
Działania będą się skupiały na kompleksowej pomocy Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu i wsparciu otoczenia. Dopełnieniem wsparcia rodzin będzie organizacja wolontariatu bezpośrednio przyczyniającego się do wyjścia z trudnej sytuacji.
Ogółem liczba Uczestniczek/Uczestników Projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wyniesie 423 osoby (w tym 116 osób niepełnosprawnych).
Rekrutacja właściwa do projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na okres od kwietnia do lipca 2013 r. została zakończona. Od kwietnia do lipca 2013 r. realizowane będzie wsparcie dla 49 Uczestniczek/Uczestników w ramach Kontraktu Socjalnego i Programu Aktywności Lokalnej (PAL).
Ponowna rekrutacja zaplanowana jest na lipiec 2013 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura Zespołu ds. Projektów i Promocji w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 14, tel. (18) 414 53 07.
Po etapie rekrutacji właściwej prowadzona będzie rekrutacja rezerwowa w celu zabezpieczenia frekwencji.
Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany będzie poprzez 6 zadań, w tym:

 • zadanie  1  Aktywna integracja. W ramach tego zadania:
  1. W ramach Kontraktu Socjalnego:
   1. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu objęci zostaną wsparciem Psycholożki i Specjalistki reintegracji zawodowej-doradczyni zawodowej. Istnieje również  możliwość skorzystania z wsparcia innych specjalistów, w zależności od rozeznanych, zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb Uczestniczek/ Uczestników Projektu,
   2. wsparcie udzielane każdej Uczestniczce i Uczestnikowi Projektu poprzedzone jest diagnozą indywidualnych potrzeb. Zakładana jest możliwość wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb Uczestniczek/Uczestników Projektu,
   3. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu będą mieć możliwość  skorzystania z indywidualnych spotkań z Psycholożką i indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej-doradczynię zawodową,
   4. wsparcie udzielane będzie w formie indywidualnej i grupowej,
   5. prowadzone będą zajęcia tematyczne dostosowane do potrzeb Uczestniczek/Uczestników Projektu,
   6. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu wezmą udział w kursach zawodowych, dostosowanych do ich indywidualnych możliwości, zgodnie z diagnozą ich potrzeb,
   7. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu wezmą udział w prelekcji z zakresu zdrowego stylu życia, która dotyczyć będzie profilaktyki prozdrowotnej,
   8. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu z orzeczoną niepełnosprawnością (po spełnieniu wymaganych kryteriów) wezmą udział w zajęciach rehabilitacyjnych. W trakcie dalszej realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” przewidziana jest również możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
   9. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu (po spełnieniu wymaganych kryteriów) podczas obecności na zajęciach, kursach, konsultacjach indywidualnych mogą skorzystać ze wsparcia w postaci nadzoru nad dziećmi i osobami zależnymi. Nadzór ten  umożliwi Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu udział w zajęciach,
  2. W ramach Programu Aktywności Lokalnej:
   1. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu oraz członkowie ich rodzin objęci zostaną wsparciem Starszej asystentki rodziny. Istnieje również  możliwość skorzystania z wsparcia innych specjalistów, w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestniczek /Uczestników Projektu,
   2. wsparcie udzielane każdej Uczestniczce i Uczestnikowi Projektu poprzedzone jest diagnozą indywidualnych potrzeb. Zakładana jest możliwość wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb Uczestniczek/Uczestników Projektu,
   3. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu będą mieć możliwość  skorzystania z indywidualnych spotkań z Psycholożką i indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową,
   4. prowadzone będą zajęcia tematyczne związane z potrzebami Uczestniczek/Uczestników Projektu,
   5. zostaną zorganizowane spotkania/wyjazdy edukacyjno – społeczne,
   6. w ramach grupy wsparcia Uczestniczki/Uczestnicy Projektu wezmą wraz z otoczeniem (dzieci) raz w tygodniu udział w zajęciach prowadzonych przez Starsze specjalistki pracy socjalnej. Wolontariuszki/Wolontariusze włączeni zostaną w organizowanie zajęć z dziećmi (zajęcia edukacyjno-społeczne),
 • zadanie  2  Praca socjalna. W ramach tego zadania działania skierowane do Uczestniczek/Uczestników Projektu oraz ich rodzin prowadzone będą przez Pracowników socjalnych. W czasie uczestnictwa w projekcie systemowym, Uczestniczki/Uczestnicy (po spełnieniu wymaganych kryteriów) objęci zostaną ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • zadanie  3  Zasiłki i pomoc w naturze. W ramach tego zadania Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu objętym Kontraktem Socjalnym zostanie wypłacony wkład własny w formie zasiłków celowych/celowych specjalnych zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej;
 • zadanie  6 Działania o charakterze środowiskowym. W ramach tego zadania:
  1. prowadzone będą zajęcia edukacyjno-społeczne dla otoczenia, głównie dzieci Uczestniczek/Uczestników Projektu z grupy dla osób z rodzin wieloproblemowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL),
  2. prowadzone będą działania środowiskowe skierowane do społeczności lokalnej (głównie dzieci i młodzieży) osiedla Gołąbkowice. Zostanie nawiązana współpraca z Zarządem Osiedla Gołąbkowice, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami działającymi na osiedlu Gołąbkowice w celu budowania lokalnego partnerstwa oraz edukacji społecznej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży,
  3. odbędą się spotkania partnerskie, na których przeprowadzane będą rozmowy dotyczące problemów społeczności lokalnej (głównie dzieci i młodzieży) oraz możliwych sposobów ich rozwiązania,
  4. Pracownicy socjalni przeprowadzą badania diagnostyczne, których wyniki zostaną przekazane lokalnym partnerom. Badania te będą pomocne w organizowaniu inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, zostaną w nich również zawarte potrzeby i oczekiwania osób objętych badaniami,
  5. w ramach współpracy dla dzieci i młodzieży zostanie zorganizowane spotkanie o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz spotkanie o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Spotkania te mają na celu integrację i promocję aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze wszystkich rodzin osiedla Gołąbkowice.

W ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na bieżąco prowadzona jest koordynacja realizacji instrumentów aktywnej integracji – monitoring kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej, a także koordynacja realizacji – całościowy monitoring.
W ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” wobec Uczestniczek/Uczestników Projektu, jak i wobec zatrudnionego Personelu stosowana jest zasada równości szans płci.

Przewiń do góry
Skip to content