Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Działania zrealizowane w roku 2013 w części Lidera projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany był w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i będzie nadal realizowany w 2014, jak i 2015 roku przez Miasto Nowy Sącz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany był w partnerstwie, Partnerem było:

 • Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wniósł wkład własny do projektu systemowego.

Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany był poprzez
8 Zadań:

 • Zadanie 1 Aktywna integracja,
 • Zadanie 2 Praca socjalna,
 • Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny Lider),
 • Zadanie 4 Zarządzanie w latach 2008 – 2012 – zadanie realizowane w latach 2008 – 2012,
 • Zadanie 5 Promocja projektu – działania i koszty ujęte w Zadaniu 8,
 • Zadanie 6 Działania o charakterze środowiskowym (wkład własny Lider),
 • Zadanie 7 Współpraca ponadnarodowa – zadanie nie dotyczy projektu systemowego,
 • Zadanie 8 Zarządzanie projektem.

W realizację projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” były zaangażowane osoby zatrudnione w ramach poszczególnych Zadań m.in. Specjaliści tj. Psycholożka, Specjalistka reintegracji zawodowej – doradczyni zawodowa, Starsza asystentka rodziny, a także Pracownicy socjalni oraz osoby koordynujące całość projektu systemowego.

Celem głównym projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn zagrożonych marginalizacją. Celami szczegółowymi projektu systemowego było:

 • nabycie lub podniesienie kluczowych kompetencji społeczno – zawodowych przez kobiety i mężczyzn,
 • podniesienie poziomu zdolności motywacyjnych i zmiana postaw życiowych u kobiet mężczyzn,
 • poprawa poziomu jakości umiejętności funkcjonowania UP w środowisku społecznym oraz poprawa sytuacji zdrowotnej UP.

Grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach kontraktów socjalnych były 62 kobiety i mężczyźni zagrożeni wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystający z pomocy społecznej, mieszkający na terenie Miasta Nowego Sącza – w pierwszym półroczu 31 kobiet i mężczyzn, w drugim półroczu 31 kobiet i mężczyzn, w podziale na 3 grupy problemowe:

 1. grupa A – dla kobiet i mężczyzn długotrwale chorych/niepełnosprawnych,
 2. grupa B – dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo,
 3. grupa C – dla kobiet i mężczyzn z dysfunkcjami społecznymi (ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm).

Grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej było: 12 kobiet i mężczyzn zainteresowanych wolontariatem wg ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza – w pierwszym półroczu 6 kobiet i mężczyzn, w drugim półroczu 6 kobiet i mężczyzn oraz 24 kobiety i mężczyźni zagrożeni wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystający z pomocy społecznej – w pierwszym półroczu 12 kobiet i mężczyzn, w drugim półroczu 12 kobiet i mężczyzn, w podziale na 2 grupy problemowe:

 • grupa osób zainteresowanych wolontariatem – dla kobiet i mężczyzn, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia chcą wykonywać świadczenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie w myśl zasad określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, pełnoletnich lub niepełnoletnich, posiadających polskie obywatelstwo, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza;
 • grupa osób z rodzin wieloproblemowych – dla kobiet i mężczyzn i ich otoczenia (głównie dzieci), którzy są członkami rodzin wieloproblemowych, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza.

Do działań w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 62 kobiety i mężczyzn, 31 kobiet i mężczyzn w pierwszym półroczu – w podziale na grupy problemowe A, B i C, w tym do A 7 kobiet i mężczyzn, do B 12 kobiet i mężczyzn, a do C 12 kobiet i mężczyzn oraz 31 kobiet i mężczyzn w drugim półroczu – w podziale na grupy problemowe A, B i C, w tym do A 8 kobiet i mężczyzn, do B 11 kobiet i mężczyzn, a do C 12 kobiet i mężczyzn. Z 62 kobietami i mężczyznami podpisano kontrakty socjalne zawierające instrumenty aktywnej integracji z niżej wymienionych grup: instrumentów aktywizacji społecznej, instrumentów aktywizacji edukacyjnej, instrumentów aktywizacji zawodowej, instrumentów aktywizacji zdrowotnej. Każda Uczestniczka /Uczestnik Projektu zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb skorzystała/ł z min. 3 wybranych przez siebie instrumentów aktywnej integracji. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z obszarów: skutecznego kierowania swoim życiem, budowania poprawnych relacji z ludźmi, poznania siebie, własnych możliwości, pracy nad poczuciem własnej wartości, skutecznego poszukiwania pracy, skutecznego radzenia sobie ze stresem, pracy nad emocjami, nauki asertywności oraz profilaktyki prozdrowotnej. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu skorzystali m.in. z grupowych i indywidualnych zajęć ze Specjalistami, z różnych kursów zawodowych, z turnusów i zajęć rehabilitacyjnych i innych form wsparcia.

Z Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu w ramach kontraktów socjalnych była też prowadzona praca socjalna, przez Specjalistkę pracy socjalnej i Pracownicę socjalną.

W trakcie realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Uczestniczki/Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych otrzymali 2 zasiłki celowe/celowe specjalne wg Ustawy w pomocy społecznej w miesiącach:

 • Uczestniczki/Uczestnicy Projektu objęci wsparciem w pierwszym półroczu:
  1. kwiecień,
  2. czerwiec
 • Uczestniczki/Uczestnicy Projektu objęci wsparciem w drugim półroczu:
  1. październik,
  2. grudzień.

62 Uczestniczki/Uczestnicy projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach kontraktów socjalnych w trakcie realizacji zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe.

W ramach kontraktów socjalnych został również zapewniony nadzór nad dziećmi/osobami zależnymi poprzez podpisanie umów zlecenie z osobami wskazanymi przez 5 Uczestniczek/ Uczestników Projektu, którzy zgłosili potrzebę nadzoru nad dziećmi/osobami zależnymi.

Do działań w ramach programów aktywności lokalnej projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 36 kobiet i mężczyzn, 18 kobiet i mężczyzn w pierwszym półroczu – w podziale na grupę osób z rodzin wieloproblemowych oraz grupę osób zainteresowanych wolontariatem, w tym do grupy osób z rodzin wieloproblemowych 12 kobiet i ich otoczenie (34 dzieci), w tym do grupy osób zainteresowanych wolontariatem 6 kobiet i mężczyzn oraz 18 kobiet i mężczyzn w drugim półroczu – w podziale na grupę osób z rodzin wieloproblemowych oraz grupę osób zainteresowanych wolontariatem, w tym do grupy osób z rodzin wieloproblemowych 12 kobiet i ich otoczenie (18 dzieci), w tym do grupy osób zainteresowanych wolontariatem 6 kobiet i mężczyzn. Z 36 kobietami i mężczyznami podpisano programy aktywności lokalnej zawierające instrumenty aktywnej integracji z niżej wymienionych grup: instrumentów aktywizacji społecznej, instrumentów aktywizacji edukacyjnej, instrumentów aktywizacji zawodowej. Każda Uczestniczka /Uczestnik Projektu zgodnie z przeprowadzoną indywidualną diagnozą potrzeb skorzystała/ł z min. 3 wybranych przez siebie instrumentów aktywnej integracji. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu z grupy osób z rodzin wieloproblemowych mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z obszarów m.in.: budowania poprawnych relacji z ludźmi, kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach problemowych, funkcji i dysfunkcji rodziny, czasu wolnego dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych, kształtowania postaw społecznych, zagrożeń jakie stanowią dla dzieci i młodzieży używki oraz przemocy w rodzinie i pomocy kierowanej do ofiar przemocy. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu z grupy osób zainteresowanych wolontariatem mieli możliwość samorealizacji poprzez świadczenie wolontariatu. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu skorzystali m.in. z grupowych i indywidualnych zajęć ze Specjalistami, z różnych kursów tj. bhp, pierwsza pomoc, wyjazdu edukacyjno – społecznego i innych form wsparcia.

Z Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu w ramach programów aktywności lokalnej była też prowadzona praca socjalna, przez Starsze specjalistki pracy socjalnej. W/w mogli również korzystać ze wsparcia Starszej asystentki rodziny.

36 Uczestniczek/Uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w ramach programów aktywności lokalnej w trakcie realizacji zostało wyposażonych w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe.

W ramach Zadania 6 Działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” objęto wsparciem otoczenie, tj. dzieci Uczestniczek/Uczestników Projektu w z grupy osób z rodzin wieloproblemowych w ramach programów aktywności lokalnej – 34 dzieci w pierwszym półroczu, 16 dzieci w drugim półroczu. W/w zostali objęci wsparciem w postaci Zajęć edukacyjno – społecznych prowadzonych przez Starsze specjalistki pracy socjalnej przy współudziale Starszej asystentki rodziny. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu z grupy osób zainteresowanych wolontariatem świadczyli pomoc wolontarystyczną podczas realizacji w/w zajęć, w formie pomocy edukacyjnej, opieki, zabawy.

W ramach Zadania 6 objęto również wsparciem społeczność lokalną z terenu wybranego Osiedla Miasta Nowego Sącza – Osiedla Gołąbkowice, na którym:

 • zbudowano lokalne partnerstwo,
 • przeprowadzono badania diagnostyczne wśród dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Gołąbkowice – zbadano środowisko lokalne, jego zasoby i potrzeby,
 • przygotowano spotkanie o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla społeczności lokalnej,
 • przeprowadzono spotkanie o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla społeczności lokalnej.

Podjęto decyzję o zmianie Osiedla do realizacji wsparcia w ramach projektu systemowego na Osiedle Zabełcze, na którym:

 • zbudowano lokalne partnerstwo,
 • przygotowano spotkanie o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla społeczności lokalnej,
 • przeprowadzono spotkanie o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla społeczności lokalnej.

Zaplanowane produkty oraz wskaźniki pomiaru celów projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zostały osiągnięte.

W ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” prowadzona była promocja poprzez:

 • przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych tj.:
  1. 2 spotkania informacyjne oraz 2 spotkania podsumowujące – o charakterze informacyjno – promocyjnym z Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu,
 • przygotowanie, zamówienie i realizację kampanii promocyjnej, a w niej m.in.:

Zakup materiałów promocyjnych tj.:

 • 2 rodzaje plakatów,
 • 2 rodzaje naklejek z logotypami,
 • dystrybucję materiałów promocyjnych.

W ramach realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na bieżąco prowadzona była koordynacja realizacji instrumentów aktywnej integracji – monitoring kontraktów socjalnych i programów aktywności lokalnej oraz koordynacja realizacji – całościowy monitoring. W pierwszym miesiącu realizacji zostało przeprowadzone spotkanie przedstawiające strukturę podziału prac, kolejno co miesiąc odbywały się spotkania programowo-ewaluacyjne kadry zaangażowanej w realizację, a w ostatnim miesiącu zostało przeprowadzone spotkanie podsumowujące.

Przewiń do góry
Skip to content