Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Działania zrealizowane w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

W roku 2012 grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w części Lidera w ramach kontraktów socjalnych było 60 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza, w podziale na 3 grupy problemowe:

 1. grupa A – dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
 2. grupa B – dla kobiet i mężczyzn z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinnymi,
 3. grupa C – dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych/długotrwale chorych.

Do działań zaplanowanych w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 60 kobiet i mężczyzn, w podziale na grupy problemowe A i C, w tym do grupy A 36 kobiet i mężczyzn, a do C 24 kobiety i mężczyzn. Grupa problemowa B nie została utworzona z powodu braku zainteresowania ze strony kobiet i mężczyzn. Z 60 kobietami i mężczyznami podpisano kontrakty socjalne zawierające 3 instrumenty aktywnej integracji tj.:

 • w ramach grupy problemowej A:
  1. Instrument aktywizacji społecznej:
   • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych – wersja podstawowa w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
   • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych – wersja zaawansowana w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
  2. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
   • grupowy trening pracy w wymiarze 20h, prowadzony przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową,
  3. Instrument aktywizacji zawodowej:
   • indywidualne poradnictwo zawodowe, prowadzone przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

Z grupą problemową A była też prowadzona praca socjalna, przez Specjalistkę pracy socjalnej i Pracownicę socjalną. Grupa problemowa A mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę.

 • w ramach grupy problemowej C:
  1. Instrument aktywizacji społecznej:
   • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych – wersja podstawowa w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
   • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych – wersja zaawansowana w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
   • grupowe zajęcia grupy edukacyjnej, prowadzone przez Psycholożkę,
   • indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone przez Psycholożkę.

Z grupą problemową C była też prowadzona praca socjalna, przez Specjalistkę pracy socjalnej i Pracownicę socjalną. Grupa problemowa C mogła korzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

 • dodatkowo grupa problemowa A:
  1. Instrument aktywizacji społecznej:
   • wyjazd integracyjno-edukacyjny/wizyta studyjna, organizowany przez Wykonawcę
  2. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
   • grupowy kurs „Kurs obsługi komputera”, prowadzony przez Wykonawcę,
   • grupowy kurs „Florystyka i bukieciarstwo”, prowadzony przez Wykonawcę,
   • grupowy kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”, prowadzony przez Wykonawcę,
   • grupowy kurs „Konserwator powierzchni płaskich i terenów zielonych”, prowadzony przez Wykonawcę,
   • grupowy kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, prowadzony przez Wykonawcę.
 • dodatkowo grupa problemowa C:
  1. Instrument aktywizacji zdrowotnej:
   • zajęcia rehabilitacyjne, organizowane przez Wykonawcę,
   • turnus rehabilitacyjny, częściowo finansowany ze środków projektowych oraz przez PFRON.

W trakcie realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Uczestniczki/Uczestnicy Projektu w ramach kontraktów socjalnych otrzymali zasiłki celowe/celowe specjalne wg Ustawy o pomocy społecznej w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień 2012, będące wkładem własnym.

60 Uczestniczek/Uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zostało w trakcie realizacji wyposażonych w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe.

W ramach kontraktów socjalnych został również zapewniony nadzór nad dziećmi/osobami zależnymi poprzez podpisanie umów zlecenie z osobami wskazanymi przez Uczestniczki/Uczestników Projektu, którzy zgłosili potrzebę nadzoru nad dziećmi/osobami zależnymi.

W ramach kontraktów socjalnych zostało także zapewnione ubezpieczenie zdrowotne dla Uczestniczek/Uczestników Projektu, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

W ramach kontraktów socjalnych 66 kobiet i mężczyzn rozpoczęło, a 60 ukończyło projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w tym 8, które brały udział w projekcie systemowym w 2011 roku w ramach kontraktów socjalnych, 1 która brała udział w projekcie systemowym w 2010 roku w ramach kontraktów socjalnych oraz 3, które brały udział w projekcie systemowym w 2008 roku w ramach kontraktów socjalnych. W trakcie realizacji 3 kobiet i mężczyzn złożyło rezygnację, a 3 zrezygnowały z powodu podjęcia zatrudnienia. Na ich miejsce przeprowadzono rekrutację z listy rezerwowej. Wobec kobiet i mężczyzn, którzy brali udział w projekcie systemowym po raz drugi stosowano inną ścieżkę wsparcia. Zakładana ilość kobiet i mężczyzn w ramach kontraktów socjalnych była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego.

Przewiń do góry
Skip to content