Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Działania zrealizowane w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

W roku 2010 grupą docelową projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w części Lidera w ramach kontraktów socjalnych było 55 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, mieszkających na terenie Miasta Nowego Sącza, w podziale na 3 grupy problemowe:

 1. grupa A – dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
 2. grupa B – dla kobiet i mężczyzn z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinnymi,
 3. grupa C – dla kobiet i mężczyzn z dysfunkcjami społecznymi.

Do działań zaplanowanych w ramach kontraktów socjalnych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zrekrutowano 55 kobiet i mężczyzn, w podziale na grupy problemowe A i C, w tym do grupy A 35 kobiet i mężczyzn, a do C 20 kobiet i mężczyzn. Grupa problemowa B nie została utworzona z powodu braku zainteresowania ze strony kobiet i mężczyzn. Z 55 kobietami i mężczyznami podpisano kontrakty socjalne zawierające 3 instrumenty aktywnej integracji tj.:

 • w ramach grupy problemowej A:
 1. Instrument aktywizacji społecznej:
  • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
 2. Instrument aktywizacji edukacyjnej:
  • grupowy trening pracy w wymiarze 20h, prowadzony przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową,
 3. Instrument aktywizacji zawodowej:
  • indywidualne poradnictwo zawodowe, prowadzone przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

Z grupą problemową A była też prowadzona praca socjalna, przez Specjalistkę pracy socjalnej i Pracownicę socjalną. Grupa problemowa A mogła również korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez Psycholożkę.

 • w ramach grupy problemowej C:
 1. Instrument aktywizacji społecznej:
  • grupowy trening umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych w wymiarze 20h, prowadzony przez Psycholożkę,
  • grupowe zajęcia grupy edukacyjnej, prowadzone przez Psycholożkę,
  • indywidualne konsultacje psychologiczne, prowadzone przez Psycholożkę.

Z grupą problemową C była też prowadzona praca socjalna, przez Specjalistkę pracy socjalnej i Pracownicę socjalną. Grupa problemowa C mogła korzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, prowadzonego przez Specjalistkę reintegracji zawodowej – doradczynię zawodową.

W trakcie realizacji projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” 55 kobiet i mężczyzn w ramach kontraktów socjalnych otrzymało zasiłki celowe/celowe specjalne wg Ustawy o pomocy społecznej w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień 2010, będące wkładem własnym.

55 Uczestniczek/Uczestników projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” zostało w trakcie realizacji wyposażonych w materiały szkoleniowe, książki i pomoce naukowe oraz garsonkę/garnitur.

W ramach kontraktów socjalnych został również zapewniony nadzór nad dziećmi/osobami zależnymi poprzez podpisanie umów zlecenie z osobami wskazanymi przez Uczestniczki/Uczestników Projektu, którzy zgłosili potrzebę nadzoru nad dziećmi/osobami zależnymi.

W ramach kontraktów socjalnych 58 kobiet i mężczyzn rozpoczęło, a 55 ukończyło projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”. W trakcie realizacji projektu systemowego 3 kobiety złożyły rezygnację. Na ich miejsce przeprowadzono rekrutację z listy rezerwowej. Zakładana ilość kobiet i mężczyzn w ramach kontraktów socjalnych była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego.

Przewiń do góry
Skip to content