Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Rekrutacja do projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”

logo2009-2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od przyszłego tygodnia rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”.

Beneficjentami Ostatecznymi projektu systemowego mogą zostać osoby zamieszkałe w Nowym Sączu, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, należące do jednej lub kilku z poniższych podgrup:

 • osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy,
 • osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę na dziećmi/osobami zależnymi,
 • osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Chętni kandydaci będą przechodzili dwa etapy rekrutacji, za które odpowiedzialny jest Specjalista Pracy Socjalnej i Pracownik Socjalny zatrudnieni w ramach projektu systemowego.

Pierwszy etap rekrutacji rozpocznie się 9 marca 2009 r. i trwać będzie do 20 marca 2009 r. Powyższy etap odbywać się będzie w dni robocze od 8.00 do 14.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 13, w pokoju 120 – I piętro. Pierwszy etap rekrutacji polegał będzie na zgłoszeniu się osób chętnych do uczestnictwa w projekcie systemowym i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy zostanie wypełniony przez potencjalnych Uczestników Projektu w celu sprawdzenia przez osobę rekrutującą czy spełniają oni kryteria formalne uczestnictwa oraz dokonania oceny motywacji, jak i potrzeby udziału w projekcie systemowym. Na podstawie powyższej oceny potencjalny Uczestnik Projektu zostanie zaproszony do drugiego etapu rekrutacji.

Drugi etap rekrutacji rozpocznie się 23 marca 2009 r. i trwać będzie do 3 kwietnia 2009 r. Powyższy etap odbywać się będzie w dni robocze od 8.00 do 14.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 13, w pokoju 120 – I piętro. Drugi etap rekrutacji polegał będzie na zaproszeniu potencjalnych Uczestników Projektu na końcową rozmowę, w trakcie której będzie wypełniany kwestionariusz rekrutacyjny. Kwestionariusz rekrutacyjny ma na celu wyłonienie finalnej grupy 42 Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na podstawie analizy przez osobę rekrutującą ich aktualnej sytuacji oraz złożonych dokumentów. Drugi etap rekrutacji ma również na celu utworzenie listy rezerwowej. W zależności od posiadanego statusu przez potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego, powinien on załączyć jeden lub kilka z poniższych dokumentów:

   1. kopię dowodu osobistego,
   2. zaświadczenie z Sądeckiego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz figurowaniu w rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy,
   3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy,
   4. kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci do lat 7,
   5. zaświadczenie ze szkoły dziecka/dzieci powyżej lat 7,
   6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, potwierdzającego dysfunkcje zdrowotne, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia zatrudnienia.

Kolejno 6 kwietnia 2009 r. odbędzie się trzeci etap rekrutacji, za który odpowiedzialny jest Kierownik Projektu. Trzeci etap rekrutacji polegał będzie na przekazaniu końcowej listy wytypowanych Beneficjentów Ostatecznych do uczestnictwa w projekcie systemowym, jak i listy rezerwowej Kierownikowi Projektu przez Specjalistę Pracy Socjalnej i Pracownika Socjalnego, który po zaakceptowaniu przedłoży ją do zatwierdzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” na pierwszy etap rekrutacji!

Przewiń do góry
Skip to content