Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Organizacja zadania publicznego (staże oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe) w roku 2018

Z identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów 8 nieaktywnych zawodowo Uczestników Projektu wyniknęła celowość odbycia przez nich stażu, niemożliwego do zrealizowania przez Sądecki Urząd Pracy, z uwagi na brak figurowania tych osób

w rejestrach bezrobotnych. Z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów
3 Uczestników Projektu wyniknęła jednocześnie celowość udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Z wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wynika, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu nie może samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, lecz jest to możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłosił otwarty konkurs ofert, którego celem była realizacja zadania publicznego w kontekście usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, polegającego na zorganizowaniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz płatnych staży umożliwiających nabycie przez osoby nieaktywne zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz służących wyposażeniu tych osób w kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak i umiejętności pożądane na rynku pracy.

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” w Nowym Sączu jest Zleceniobiorcą, a Miasto Nowy Sącz jest Zleceniodawcą zadania publicznego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz płatnych staży dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta Nowego Sącza” obecnie 3 Uczestników Projektu bierze udział w 2 kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze łącznym 480 godz., tj.:

– kwalifikacyjny kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji zawodowej z zakresu magazynier
z obsługą wózków widłowych,

– kwalifikacyjny kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji zawodowej z zakresu kosmetologii.

Jednocześnie 8 Uczestników Projektu realizować będzie trzymiesięczne, płatne staże.

Przewiń do góry
Skip to content