Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Końcowa informacja „Włącz się społecznie!”

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU KONKURSOWEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PN. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
,
9 OSI PRIORYTETOWEJ REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE,
DZIAŁANIA 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA,
PODDZIAŁANIA 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Projekt konkursowy adresowany był do mieszkańców miasta Nowego Sącza zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej  lub bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych.

W ramach projektu, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu został utworzony Klub Integracji Społecznej (KIS) „Aktywna przyszłość” oraz Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój”, w których realizowane było wsparcie z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz pozostałe, wynikające z Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika Projektu. Rodzaje wsparcia były dostosowane i  określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu objęty był następującymi działaniami:
1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia, termin realizacji, jak i przewidywane efekty, rezultaty do osiągnięcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

W ramach KIS „Aktywna przyszłość” oraz w ramach CWS „Twój Rozwój” realizowane było wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie o charakterze wyjazdowym, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie specjalistyczne praca socjalna. W ramach CWS „Twój Rozwój” niepełnosprawni Uczestnicy Projektu byli objęci wsparciem Asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie określonym indywidualnie.
Głównym celem wynikającym z realizacji projektu był powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu. Uczestnicy Projektu: podnieśli/nabyli kompetencje społeczne i zawodowe, uzyskali kwalifikacje zawodowe po zakończeniu kursu zawodowego, nabyli  umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania, nastąpiła poprawa ich sytuacji na rynku pracy, zdobyli umiejętność radzenia sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier, otrzymali pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, nabyli umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym, nastąpiła poprawa ich funkcjonowania zdrowotnego poprzez dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych w celu powrotu do aktywnego życia społecznego.

W okresie 01.03.2016 – 28.02.2019r. przeprowadzono trzy rekrutacje, w ramach których zrekrutowano każdorazowo 70 Uczestników Projektu, czyli 210 osób łącznie.

Przewiń do góry
Skip to content