Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość”

W ramach projektu konkursowego utworzono Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość”. W latach 2016-2019 będzie realizowane wsparcie łącznie dla 105 osób, głównie dla: osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej lub bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” w kwietniu 2016 roku został wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.

Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” działa i realizuje zadania wynikające z:

 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Regulaminu Organizacyjnego, projektu konkursowego oraz stosownych rozporządzeń.

W ramach pracy Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość”:

 • organizowane są działania zmierzające do:
  1. reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym,
  2. realizacji działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:
   • w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
   • w powrocie do pełnienia ról społecznych,
   • w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
 • organizowane są działania o charakterze pomocowym, terapeutycznym, edukacyjnym, zatrudnieniowym i samopomocowym,
 • prowadzone jest współdziałanie z organami, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w podejmowaniu przedsięwzięć, zmierzających do pełnej realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznego oraz integracją społeczną.
Przewiń do góry
Skip to content