Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Informacja „Włącz się społecznie!”

ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ PROJEKTU KONKURSOWEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PN. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
,
9 OSI PRIORYTETOWEJ REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE,
DZIAŁANIA 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA,
PODDZIAŁANIA 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej  lub bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych.

W ramach projektu, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zostanie utworzony Klub Integracji Społecznej (KIS) „Aktywna przyszłość” oraz Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój”, w których realizowane będzie wsparcie
z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz pozostałe, wynikające z Identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i  określone indywidualnie w zależności     od problemów, potrzeb
i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:
1) identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
2) kontrakt socjalny, zawierający indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia, termin realizacji, jak i przewidywane efekty, rezultaty do osiągnięcia,
3) zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

W ramach KIS „Aktywna przyszłość” oraz w ramach CWS „Twój Rozwój” możliwe jest wsparcie indywidualne i grupowe m.in. poradnictwo, treningi, zajęcia, grupy, spotkania, kursy, szkolenia zawodowe w kierunku nabycia kwalifikacji zawodowych, zajęcia rehabilitacyjne/turnusy rehabilitacyjne, wsparcie w formie wyjazdowej, wsparcie specjalistyczne praca socjalna. W ramach CWS „Twój Rozwój” niepełnosprawni uczestnicy projektu będą objęci wsparciem Asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie określonym indywidualnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:
Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

  • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
  • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy,
  • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
  • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,
  • poprawa funkcjonowania zdrowotnego poprzez możliwość uzyskania dofinansowania  do turnusów rehabilitacyjnych (dla osób posiadających skierowanie z PFRON) oraz dofinansowania do zabiegów rehabilitacyjnych w celu powrotu do aktywnego życia społecznego.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

 

Biuro Projektu „Włącz się społecznie!(…)”  znajduje się w Nowym Sączu
ul. Nawojowska 17a, email: mopsnsprojekty@onet.eu

 

Przewiń do góry
Skip to content