Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Widok na miasto. Rzeka Kamienica
Ruiny zamku - Baszta Kowalska
previous arrow
next arrow
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy zrealizował w roku 2017 Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Celem Programu była poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których ustalono III profil pomocy, poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

Programem objęto 19 Uczestników Projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” w okresie maj – czerwiec 2017 roku.

Projekt konkursowy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy wzięli udział w działaniach indywidualnych, jak i grupowych ze specjalistami: Psychologiem, Specjalistą reintegracji zawodowej, Specjalistą reintegracji społecznej, Specjalistami pracy socjalnej, Pracownikami socjalnymi.

Wsparcie w postaci integracji społecznej umożliwiło osiągnięcie zakładanych efektów:

  • podniesienie poziomu motywacji, samodzielności i aktywności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
  • dokonanie diagnozy mocnych i słabych stron, określenie własnego potencjału, nabycie umiejętności kierowania własnym życiem, podejmowania decyzji, planowania i realizowania celów,
  • zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych i społecznych, wyposażenie
    w wiedzę i umiejętności w zakresie pokonywania codziennych trudności,
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy.

Uczestnicy PAI brali również udział w pracach społecznie – użytecznych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Miejskiego Ośrodka Sporu
i Rekreacji w Nowym Sączu, Firmy ULER w Nowym Sączu oraz Firmy EKO-FOL-MET
w Nowym Sączu, umożliwiających aktywizację zawodową.

W ramach PAI przeprowadzono spotkanie przedstawicieli tut. Ośrodka jak i Sądeckiego Urzędu Pracy, które miało na celu ocenę osiągniętych przez Uczestników indywidualnych efektów PAI.

Przewiń do góry
Skip to content