Wersja archiwalna strony

Zadania referatu

 

1. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNYCZYCH

 Dofinansowaniem objęte są:

- protezy, aparaty słuchowe (mak. dofinansowanie do jednego aparatu wynosi 650,- zł.),

- obuwie ortopedyczne, kule, laski inwalidzkie, balkoniki, pieluchomajtki,

- materace przeciwodleżynowe, szkła korekcyjne, wkłady anatomiczne,

- wózki inwalidzkie i inne objęte refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Warunki uzyskania dofinansowania:

a/ posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

b/ dochód nie przekraczający:

- 65% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby samotnej

- 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

c/ złożenie wniosku wraz z fakturą i potwierdzoną za zgodność kserokopię zlecenia

 

2. TURNUSY REHABILITACYJNE

Warunki uzyskania dofinansowania:

a/ posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

b/ skierowanie na turnus na wniosek lekarza

c/ złożenie kompletnego wniosku

d/ dochód nie przekraczający:

- 65% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby samotnej

- 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają w kolejności:

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, nigdy nie korzystające z dofinansowania,

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się
i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które najdłużej nie korzystały,

- osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się
i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które korzystały w roku ubiegłym,

- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały,

- pozostałe osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

Wysokość dofinansowania - uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale oraz stopnia niepełnosprawności i stanowi odpowiednio:

Przechwytywanie


3. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 Dofinansowaniem objęte są m.in:

- sygnalizatory dźwiękowe wraz z montażem,

- specjalistyczny sprzęt i urządzenia techniczne z oprogramowaniem brajlowskim,

- specjalistyczny sprzęt i urządzenia techniczne z zastosowaniem mowy syntetycznej,

- sprzęt i urządzenia powiększające lub poszerzające pole widzenia,

- specjalistyczny sprzęt i przyrządy służące do wykonywania codziennych czynności bez pomocy osób trzecich,

- doświetlenie pomieszczeń: wykonanie dodatkowej instalacji świetlnej, zakup dodatkowych punktów świetlnych, zakup źródeł świetlnych o dużej mocy

- podnośnik transportowy, łazienkowy, schodołaz, szyny transportowe,

- akumulatory do wózków o napędzie elektrycznym,

- zestaw komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie w zależności od rodzaju schorzenia wnioskodawcy

Dofinansowaniem może być objęta dopłata do innego sprzętu czy urządzeń, do wysokości 95% różnicy w cenie pomiędzy sprzętem standardowym a przystosowanym pod  niepełnosprawność.

Wysokość dofinansowania

do 95% wartości zrealizowanego zadania

Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie mniejszej niż 5%

Warunki uzyskania dofinansowania:

a/ posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

b/ aktualne zaświadczenie lekarskie określające ściślej niż zapisane w orzeczeniu dysfunkcje uniemożliwiające lub ograniczające danej osobie funkcjonowanie

c/ dwie oferty cenowe z zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia

d/ złożenie kompletnego wniosku

 

4. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowaniem mogą być objęte urządzenia, materiały budowlane, roboty i inne czynności związane z zainstalowaniem windy, lub innego rodzaju podnośnika, wykonanie podjazdu oraz wykonanie sanitariatów w przypadku ich braku.

Warunki uzyskania dofinansowania:

a/ posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

b/ aktualne zaświadczenie lekarskie określające ściślej niż zapisane w orzeczeniu, dysfunkcje uniemożliwiające lub ograniczające danej osobie funkcjonowanie,

c/ oferty cenowe z zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia,

d/ złożenie kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania

Do 95% wartości zrealizowanego zadania (maksymalnie do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w momencie podpisania umowy). Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie mniejszej niż 5%  zrealizowanego zadania.

 

5. DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILIYTACYJNY

Dofinansowaniem objęte są:

- bryły, kliny rehabilitacyjne, bieżnia, materace do ćwiczeń, ławki, drabinki, -

- rotory, steppery, rowery stacjonarne, rowery trójkołowe

- łóżka rehabilitacyjne

- inny sprzęt wynikający z rodzaju niepełnosprawności dający możliwość przywrócenia, poprawy lub utrzymania psychofizycznej sprawności osoby niepełnosprawnej.

Warunki uzyskania dofinansowania:

a/ posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

b/ dochód nie przekraczający:

- 65% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby samotnej

- 50% przeciętnego wynagrodzenia – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

c/ dwie oferty cenowe z zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia

d/ zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stosowania  konkretnego sprzętu

rehabilitacyjnego w warunkach domowych,

e/ złożenie kompletnego wniosku

Wysokość dofinansowania:

Do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wniesienie przez Wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie mniejszej niż 20% kosztu realizacji.

 

6. DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH OSÓB PRAWNYCH I JESNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z REHABILITACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

- dofinansowanie może być przyznane wnioskodawcą posiadającym warunki do prowadzenia działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych (lokal, wyspecjalizowana kadra),

- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON,

- termin złożenia wniosku – 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań

- wysokość dofinansowania wynosi – 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia

 

7. DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki uzyskania dofinansowania:

- prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentowanie posiadanych środków własnych lub pozyskanie z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia

- termin złożenia wniosku – 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań

- wysokość dofinansowania wynosi – 60% kosztów przedsięwzięcia

 

REHABILITACJA  ZAWODOWA

1. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Warunek –
osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

2. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.
Wysokość dofinansowania:
Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu:

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
Wysokość dofinansowania:
do 25.000 zł. na każde stanowisko pracy

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory