Wersja archiwalna strony

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy):

Dokumenty dla ustalenia  dochodu z gospodarstwa rolnego:

 

Dokumenty do ustalenia dochodu utraconego i uzyskanego:

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny osoby uczącej się

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez cudzoziemca

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Inne:

Do wniosku o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:

Dokumenty składane w poprzednim okresie zasiłkowym, które są aktualne nie są wymagane po raz kolejny z wyjątkiem odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Obowiązujące akty prawne

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory