Wersja archiwalna strony

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego należy dołączyć odpowiednio:

Inne:

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik  Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego może domagać się takiego dokumentu

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

instrukcja wniosek zasiłek rodzinny, instrukcja wniosek specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze wniosków do pobrania:
- w siedzibie MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 59A pokój nr 2;
- na stronie internetowej MOPS -  www.mops.nowysacz.pl
- na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wszystkie informacje o świadczeniach rodzinnych dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

Obowiązujące akty prawne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wnioskach, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234 ze. zm.);
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory