Wersja archiwalna strony

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

.

ue logo 1

.

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizatorem projektu w okresie lipiec - listopad 2020 r. jest Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Źródło finansowania:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Wartość projektu ogółem: 237.420,00 zł w tym:

Środki finansowe są przeznaczone dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo  wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działanie wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Cel projektu:

Główny cel projektu:

wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Cel szczegółowy projektu:

wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

Działania w projekcie:

Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakupu laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych).

Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.

Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Bezpłatne użyczenie zakupionego sprzętu oraz wyposażenia podmiotom pieczy zastępczej w tym rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej.

Wnioskodawca: Miasto Nowy Sącz

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory