Wersja archiwalna strony

Usamodzielniani wychowankowie

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo-wychowawczych

  1. Osoba usamodzielniana co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.
  2. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba pracująca w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
  3. indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
    Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej tj.:

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

1) przyznaje się pomoc na:

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje po spełnieniu kilku warunków,                    w szczególności:

  1. Umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki opiekuńczo-wychowawczej, nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.
  2. wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej trzy lata,
  3. wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej co najmniej rok.
  4. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki, wymaga złożenia wniosku we właściwym ze względu na pobyt wychowanka Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

- zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia,
- sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje:

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie:

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej:

*Do okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznawana jest:

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym w szczególności poprzez:

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności poprzez:

Pomoc na zagospodarowanie przysługuje:

Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

 

Program „Dobry Start”

Od 2018 roku pełnoletni wychowankowie, którzy opuścili pieczę zastępczą do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat, w przypadku niepełnosprawności mogą ubiegać się   o jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł.

 

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze przed 1 stycznia 2012 roku i realizują indywidualny program usamodzielnienia.

W stosunku do ww. wychowanków zgodnie z art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.          o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), w brzmieniu określonym na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na ten dzień.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń brany jest pod uwagę dochód usamodzielnianego wychowanka.
Wysokość świadczeń również ustalana jest na podstawie ww. ustawy o pomocy społecznej.

Wyjątek od tej zasady wprowadzono w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który stanowi, że osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory