Wersja archiwalna strony

Świadczenie wychowawcze "500+"

Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz  dokumentów niezbędnych do jego przyznania

  1. Wniosek, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
  2. Wnioski na nowy okres trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. można składać od 1.08.2018 r. w siedzibie MOPS w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13

Instrukcja składania wniosku on-line jest dostępna na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

  1. Terminy rozpatrzenia i wypłaty świadczenia wychowawczego w związku z datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

1) jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31.08.2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018r. następuje do 31.10.2018 r.;
2) jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.09.2018 r. do 30.09.2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30.11.2018r.;
3) jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.10.2018 r. do 31.10.2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31.12.2018r.;
4) jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1. do 11.2018 r. 30.11.2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31.01.2019r.;
5) jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.12.2018 r. do 31.01.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 28.02.2019r.

4. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 (trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.) w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio następujące dokumenty:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) dotyczące każdego członka rodziny (art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) – składa je tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego  – składa je tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (art. 13 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci):
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (art. 13 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci),
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku;

4) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, (§ 5 pkt. 1 lit. a rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

5) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, (§ 5 pkt. 1 lit. b rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

6) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, (§ 5 pkt 1 lit. c rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

7) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (§ 5 pkt. 1 lit. d rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (§ 5 pkt 1 lit. e rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

9) jeżeli osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd (§ 5 pkt 1 lit. f rozporządzenia), osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko składa:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (§ 5 pkt 1 lit. f tiret 1 rozporządzenia) lub
b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (§ 5 pkt 1 lit. f tiret 2 rozporządzenia);

10) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (§ 5 pkt 1 lit. g rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

11) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 5 pkt 1 lit. h rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

12) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (§ 5 pkt 1 lit. i rozporządzenia) – składa tylko osoba wnioskująca o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko;

13) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.) –  § 2 pkt 2 rozporządzenia);

14) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy (§ 5 pkt 3 rozporządzenia);

15) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (§ 5 pkt 4 rozporządzenia);

16) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli ojciec jest nieznany (§ 5 pkt 5 rozporządzenia);

17) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne (§ 5 pkt 6 rozporządzenia);

18) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (§ 5 pkt 7 rozporządzenia);

19) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (§ 5 pkt 8 rozporządzenia);

20) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (§ 5 pkt 9 rozporządzenia);

21) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (§ 5 pkt 10 rozporządzenia);

22) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (§ 5 pkt 11 rozporządzenia).

Dochodem rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dane o tych dochodach organ uzyskuje jednak samodzielnie.

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Formularze wniosków do pobrania:

Wszystkie informacje o świadczeniu wychowawczym Rodzina 500+ dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory