Wersja archiwalna strony

Świadczenie wychowawcze "500+"

Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz  dokumentów niezbędnych do jego przyznania

Wniosek, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wnioski na okres trwający od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r. można składać od 1.08.2019 r. w siedzibie MOPS w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A lub za pośrednictwem poczty

oraz - bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem:
-
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
- Platformę Usług Elektronicznych ZUS
- Bankowość Elektroniczną

Ważne!
Program „Rodzina 500+” bez wniosku w 2020 roku
Osoby, które w 2019 i 2020 roku otrzymały 500+, mają świadczenia przyznane do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że nie trzeba w tym roku ubiegać się ponownie o to świadczenie. Następny wniosek w tym zakresie można będzie składać od 1 lutego 2021 roku.

Terminy rozpatrzenia i wypłaty świadczenia wychowawczego w związku z datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku;
 2. jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.09.2019 r. do 30.09.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30.11.2019r.;
 3. jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.10.2019 r. do 31.10.2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31.12.2019r.;
 4. jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01. 11.2018 r. 30.11.2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 31.01.2020r.;
 5. jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1.12.2019 r. do 31.01.2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 29.02.2020r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 (trwający od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.) w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji , jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio następujące dokumenty:

 1. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);
 2. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 3. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 4. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. prawomocne postanowienie sądu orzekające rozwód albo separacje
 7. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Osoba składająca wniosek legitymuje się dokumentem ze zdjęciem

Dokumenty składane są jako kopie wraz z oryginałem do wglądu chyba że zostały uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która dokument wydała.

Formularze wniosków do pobrania:

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory