Wersja archiwalna strony

Stypendia / zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

 1. Osoby uprawnione

Stypendium szkolne jest świadczeniem, o które ubiegać może się rodzic, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Nowego Sącza:

Formy pomocy:

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124,00 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 99,20 zł i nie może być wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (124 zł) ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 248 zł.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.
Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

 1. Podręczniki szkolne - również używane (w przypadku refundacji zakupu podręczników przez szkołę- w ramach stypendium szkolnego można będzie rozliczyć tylko pozostałą po refundacji kwotę)
 2. Lektury szkolne (wymagane dla danego poziomu edukacji)
 3. Pomoce dydaktyczne (atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, itp.)
 4. Przybory/artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki do mazania, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśmy klejące, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik, itp.)
 5. Plecak szkolny, torba szkolna, tornister
 6. Odzież sportowa wymagana na zajęcia wychowania fizycznego (typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy)
 7. Obuwie sportowe wymagane na zajęcia wychowania fizycznego (typu tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
 8. Obuwie zmienne do szkoły ( jeżeli szkoła takiego wymaga)
 9. Sprzęt komputerowy (komputer, laptop, ebook, tablet, oprogramowanie, monitor, drukarka, klawiatura, skaner, myszka, papier od drukarki, tusz/toner, edukacyjne programy multimedialne)
 10. Instrumenty muzyczne (w przypadku kiedy uczeń uczy się grać na instrumencie - potwierdzone przez szkołę muzyczną)
 11. Opłaty za Internet (z wyjątkiem miesięcy pozaszkolnych, tj. lipiec-sierpień, opłata liczona jest bez abonamentu tv/telefonicznego/innych opłat)
 12. Strój galowy (jeśli wymagany przez szkołę)
 13. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wycieczkach szkolnych, wyjściach do teatru-kino, wyjazdach na zieloną szkołę, obozach sportowych (rozliczane na podstawie faktury/rachunku lub zaświadczenia wydanego przez szkołę)
 14. Zajęcia edukacyjne pozalekcyjne (np. opłaty za zajęcia taneczne, sportowe, plastyczne, recytatorskie, kursy nauki języków obcych)
 15. Odzież i obuwie ochronne, przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji (w przypadku ZSZ- praktyk zawodowych)
 16. Opłaty za bilet, zakwaterowanie w bursie lub internacie (wyłącznie w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania)
 17. Inne nie wymienione w pkt. 1-16, niezbędne w procesie edukacji ucznia

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE  ZA OKRES OD 1 LIPCA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2021 R.

Dokumenty potwierdzające wydatki powinny być imienne (paragony nie będą uwzględniane), wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest, by na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”. W przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczęcią. Odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu. Faktury błędnie wystawione nie będą uwzględnione.

Umowy kupna-sprzedaży będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku zakupu podręczników szkolnych (wymagane potwierdzenie przez szkołę, że uczeń korzysta z używanych podręczników)

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, itp.

ZAKUP CODZIENNEJ ODZIEŻY I OBUWIA, UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZNIOWI UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY (KURTKA, BUTY) NIE MOŻE BYĆ FINANSOWANY W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO. STYPENDIUM SZKOLNE NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA WSPARCIE MATERIALNE RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĘŻKIEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, ALE NA POMOC UCZNIOWI W DOSTĘPIE DO EDUKACJI, WYRÓWNYWANIU JEGO SZANS EDUKACYJNYCH.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

 1. Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

III.           Komu świadczenie nie przysługuje

Stypendium szkolne nie przysługuje gdy:

 1. Dodatkowe informacje

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Podstawa prawna

 1. Dokumenty do pobrania

-Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego- Załącznik Nr 1 , Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego- Załącznik Nr 2

-oświadczenie o działalności gospodarczej ST

- Pouczenie

 

Zasiłek szkolny

 1. Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny na rok szkolny 2020/2021 wypłacany będzie jednorazowo w kwocie nie wyższej niż 620 zł.

W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego mogą być:

Powyższe wyszczególnienie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

 1. Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 1. Termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 1. Wypłata świadczeń

Świadczenia wypłaca się przelewem na konto bankowe wnioskodawcy wskazane we wniosku lub w kasie tut. Ośrodka.

 1. Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek szkolny nie przysługuje gdy:

 

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory