Wersja archiwalna strony

Projekt "Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz"

Projekt „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz”
realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator: Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Okres realizacji: 01.03.12018r. – 30.06.2019r.

Wartość projektu: 799 347,50zł. (ze środków europejskich w kwocie 673 690,07zł., ze środków dotacji celowej w kwocie 125 657,43zł.).

Cel główny projektu: oddzielenie procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i usług poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych w Dziale Pomocy Środowiskowej realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Grupa docelowa projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz pracownicy socjalni i asystenci rodziny Działu Pomocy Środowiskowej.

Działania w ramach projektu: wyodrębnienie 4 Sekcji w Dziale Pomocy Środowiskowej (ds. pierwszego kontaktu, ds. pracy socjalnej, ds. usług, ds. świadczeń przyznawanych decyzją).

Zrealizowane w ramach projektu zadania wpłyną na optymalizację wykorzystania kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i zwiększenie udziału w działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu pracy socjalnej, jak i zapewnienie bardziej podmiotowego traktowania klientów. Projekt przyczyni się również do podniesienia jakości, komfortu i bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Żywiecka 13, pok. 114

33-300 Nowy Sącz

Tel: 18/ 444-36-24, 444-36-23 wew.24

E-mail: spsmops@gmail.com

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory