Wersja archiwalna strony

Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

 1. Ustawa   z   dnia   27   sierpnia   1997 r.   o   rehabilitacji   zawodowej   i  społecznej  oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
 2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
  w   sprawie   orzekania   o   niepełnosprawności   i   stopniu   niepełnosprawności  (Dz.U.
  z  2015 r. poz. 1110).
 3. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
  kryteriów   oceny   niepełnosprawności   osób   w wieku do 16 roku życia (Dz.U.
  Nr 17, poz. 162).
 4. Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dnia  28  listopada 2007 r.
  w sprawie warunków, sposobu  oraz  trybu  gromadzenia  i  usuwania  danych  w  ramach
  Elektronicznego   Krajowego   Systemu   Monitoringu  Orzekania  o  Niepełnosprawności
  (Dz.U. z dnia 2007 r. Nr 228, poz. 1681).
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
  wykonywania  badań  specjalistycznych  na  potrzeby  orzekania  o  niepełnosprawności i
  stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie
  rodzaju      placówek     uprawnionych     do     uzyskania     karty     parkingowej  (Dz. U.
  z 2014 r.  poz. 818).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
  wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie
  wysokości  opłaty  za  wydanie  karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów
  kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843).
 9. W kwestiach nie uregulowanych wyżej wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie
  mają przepisy Kodeksu Postępowania  Administracyjnego ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 10. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541).

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory