Wersja archiwalna strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Prezydent Miasta Nowego Sącza
ogłasza nabór

na stanowisko urzędnicze - sekretarza powiatowego zespołu do spraworzekania
o niepełnosprawności w Nowym Sączu

 1. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja.
 6. Posiadają co najmniej 2-letni staż pracy.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań realizowanych przez te Zespoły.
 3. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 5. Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 6. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Komunikatywność.
 8. Obsługa komputera.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Analiza formalno- prawna złożonych wniosków.
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych na posiedzenia składów orzekających.
 4. Przygotowywanie orzeczeń o umorzeniu postępowania.
 5. Przygotowywanie postanowień w sprawie: uchybienia terminu do wniesienia odwołania, odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia.
 6. Przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania
  o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Nadzór nad poprawnością formalno- prawną przygotowywanych w Zespole pism i orzeczeń.
 8. Kontrola pod względem formalno- prawnym pracy wykonywanej przez członków składów orzekających Zespołu.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości związanej z w wykonywaniem powyższych zadań.
 10. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą, a zleconych przez przewodniczącego Zespołu.
 11. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Miejsce pracy: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w budynku przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu, zlokalizowane na parterze. Bezpieczne warunki pracy.
 2. Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w budynku i na zewnątrz. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 3. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych
 4. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z póżn.zm. ), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania tej umowy organizuje się dla pracownika służbę przygotowawczą, trwającą nie dłużej niż 3 miesiące
i kończącą się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1110) członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności są zobowiązani w trakcie zatrudnienia odbyć szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27 w/w rozporządzenia i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wymagane dokumenty:

 

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin składania dokumentów:
  Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia
  26 kwietnia 2018r
  .
  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu 26 kwietnia 2018r. nie będą rozpatrywane.

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-)
Ryszard Nowak

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory