Wersja archiwalna strony

Ochrona danych osobowych

Klauzula klienta MOPS

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) i w związku ze zebraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (klienta Ośrodka) informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 18 444 36 23, adres e-mail: mops@nowysacz.pl; sekretariat@mops.nowysacz.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela;
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Marek Rogóz, e-mail: iod@mops.nowysacz.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług szkoleniowych oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa);
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędną w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje klient Ośrodka;
 10. nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory