Wersja archiwalna strony

O zespole


 

Aktualizacja na dzień 30.03.2020 r.

 W związku z faktem wejścia w życie dniu 27 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) zmieniające rozporządzenie w w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

1. PZOoN w Nowym Sączu zawiadamia telefonicznie,( po sprawdzeniu, że informacja jest przekazywana osobie zainteresowanej lub przedstawicielowi ustawowemu dziecka we właściwej treści i w odpowiednim terminie) o terminie rozpatrzenia wniosku;

2. Przewodniczący PZOoN powołuje spośród członków powiatowego zespołu (którzy zgłosili chęć pracy w trybie zaocznym) skład orzekający do rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia;

3. Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane przez skład orzekający przez co najmniej dwu osobowy skład orzekający bez badania i uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego(czyli w trybie zaocznym) o ile:

a)  przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania,

b) członek powiatowego zespołu uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, ocena może być wydana bez badania

W PZOoN cały czas odbywa się analiza dokumentacji medycznej i niemedycznej przez lekarzy i członków składu orzekającego, aby nie było zaległości w rozpatrywaniu spraw.

Od dnia 06 kwietnia 2020 r. rozpoczynają się posiedzenia składów orzekających w trybie zaocznym (tj.: bez udziału osoby zainteresowanej).
________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433
z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Sączu w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
    o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania skarg i wniosków;
  5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

  1. korespondencyjnie na adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34
  2. e-mailowo na adres: zonns@op.pl
  3. telefonicznie: (18) 441-83-63

UZASADNIENIE

 

W związku z wprowadzeniem do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję , że w myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podjąć decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń w wykonywaniu zadań publicznych, o których mowa w § 8 ust. 1 w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki,
a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Z dniem 18.03.2019 r. wstrzymane zostają wszystkie posiedzenia składów orzekających, podczas których wydawane są orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
O nowych terminach rozpatrzenia Państwa spraw zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnymi zawiadomieniami.

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00             (przyjmowanie stron w godz. 10:00 - 16:00  )
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00        (przyjmowanie stron w godz.    7:00 - 14:00 )

Kontakt:
Telefon:  18 441 83 63
Faks:      18 441 83 63
Ares e-mail: zonns@op.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej i wydaje:

I.  orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

II.  legitymacje osoby niepełnosprawnej:
1) dokumentującą niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 roku życia
2) dokumentującą stopień niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia

III. karty parkingowe:
1) dla osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
2) dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory