Wersja archiwalna strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje!

Fundacja Collegium Progressus realizuje projekt „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – Projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W realizacji projektu Fundacja Collegium Progressus współpracuje z Fundacją IWO Doradztwo Obywatelskie oraz Fundacją na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

- niepracujący, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety doświadczające przemocy,

- samotne matki,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,

- korzystający z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i obejmuje w szczególności:

  1. Indywidualne spotkania diagnozujące z doradcą zawodowym i psychologiem,
  2. Aktywizacja społeczna (w tym: wsparcie specjalistyczne indywidualne i grupowe, terapeutyczne, w tym w formie wyjazdowej),
  3. Aktywizacja zawodowa (w tym: warsztaty, szkolenia i kursy zawodowe, staże, praktyki).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Nowy Sącz ul. Ogrodowa 39, tel. 791 640 594, email: fundacja-cp@wp.pl

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory