Wersja archiwalna strony

Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Nowego Sącza

Informujemy,  iż w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu można już składać wnioski o pomoc przyznawaną w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

Z uwagi za stan epidemiczny, w związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi interesanta w budynku MOPS, wnioski prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, za pośrednictwem ePUAP, lub w zaklejonej kopercie złożyć w urnie znajdującej się na parterze budynku MOPS w Nowym Sączu.

Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz

Informacja telefoniczna pod nr:
18 444 36 23 wew. 31

Komu przysługuje pomoc:

osobom/rodzinom zamieszkującym na terenie Miasta Nowego Sącza które:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej – suma dochodów nie może przekraczać kwoty – 1 402,00 zł netto.

W przypadku osoby w rodzinie dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 056,00 zł netto miesięcznie np.:  dochód rodziny dwuosobowej nie może przekroczyć 2 112,00 zł netto miesięcznie.

W jakiej wysokości można uzyskać pomoc:

W ramach Programu przewidziano dofinasowanie do 2,5 m3 wody i/lub ścieków w wysokości 5 zł za  1 m3 na jedną osobę w rodzinie za jeden miesiąc kalendarzowy.

Np.

Aby uzyskać pomoc należy:

http://mops.nowysacz.pl/admin-inf/wp-content/uploads/2020/01/lokalny-program-oslonowy-zalacznik-1.pdf

wraz z załącznikami: wśród których znajdują się min:

  1. kopie (oryginały do wglądu) imiennych rachunków, książeczek czynszowych lub dokumentów potwierdzających rozliczenie za wodę i/lub ścieki odpowiadające okresowi trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  2. kopie (oryginały do wglądu) dowodu/potwierdzenia dokonania opłat za wodę i/lub ścieki np., potwierdzenie z banku, wydruk przelewu bankowego,
  3. dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej potwierdzające wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny - za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Uwaga!

W celu zweryfikowania sytuacji dochodowej, należy bezwzględnie załączyć odpowiednie dokumenty, które zostały wymienione na stronie 3 i 4  załącznika. Bardzo prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wykazanymi tam dokumentami.

Nie należy załączać jednak wszystkich dokumentów, ale te dokumenty, które potwierdzają stan faktycznego to znaczy, że w przypadku:

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o świadczenie:

Pomoc będzie można uzyskać raz na trzy miesiące. Wnioski za pierwszy kwartał 2020 r. będzie można składać w miesiącu kwietniu br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania zostały zawarte w „Lokalnym Programie Osłonowym - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat  za wodę i/lub ścieki na 2020 rok” oraz umieszczone w KIU- MOPS (MOPS-A-7).

Informacje o „Lokalnym Programie Osłonowym - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat  za wodę i/lub ścieki na 2020 rok” można uzyskać w Punkcie Pierwszego Kontaktu – tel.18 444 36 23 wew. 55.

http://mops.nowysacz.pl/admin-inf/wp-content/uploads/2020/01/lokalny-program-oslonowy.pdf

http://mops.nowysacz.pl/admin-inf/wp-content/uploads/2020/01/lokalny-program-oslonowy-zalacznik-1.pdf

Oświadczenie o dochodzie osoby

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory