Wersja archiwalna strony

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

  1. Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej
    Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

2. Na terenie Miasta Nowego Sącza funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze: ◦Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20
◦Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Nowym Sączu, ul. Teligi 24
◦Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Trzycierzu, 33-322 Trzycierz 95
◦Rodzinny Dom Dziecka nr 1 - Nowy Sącz ul. Tarnowska 107
◦Rodzinny Dom Dziecka nr 2 - Nowy Sącz ul. Zyndrama 17
◦Rodzinny Dom Dziecka nr 3 – Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 79

3. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo - wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Do placówki dziecko przyjmuje się:

◦na podstawie orzeczenia sądu;
◦w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
◦na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:

◦odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
◦orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
◦dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
◦dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
◦informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

5. Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w ust. 1, rodzice odpowiadają solidarnie. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.
W przypadku w którym osoba osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej opłatę lub jej część ponosi także ta osoba, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby.
Osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpowiadają za ponoszenie opłaty solidarnie z rodzicami.

6.Po otrzymaniu postanowienia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej MOPS w Nowym Sączu stwierdza wygaśnięcie skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt dziecka w placówce.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory