Wersja archiwalna strony

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza

 

  1. Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 

  1. Na terenie Miasta Nowego Sącza funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 

  1. Zgodnie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo - wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu z dyrektorem tej placówki. Do placówki dziecko przyjmuje się:

 

  1. Do skierowania do placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza się:

 

Program „Dobry Start”

Dzieci w instytucjonalnej pieczy na wniosek dyrektora placówki zastępczej otrzymują raz w roku jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł.

 

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  1. Za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
  2. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w pkt 1 i 2, rodzice odpowiadają solidarnie.
  3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
  4. Ustalonej opłaty rodzice nie ponoszą za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy przebywa u rodziców.

Opłatę tę ustala w drodze decyzji administracyjnej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Starosta ustalając wysokość opłaty uwzględnia sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową rodziny lub osoby.

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory