Wersja archiwalna strony

Dobry Start 300+

Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane MOPS Nowy Sącz.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, ZUS PUE oraz przez bankowość elektroniczną

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start".
 2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" należy dołączyć odpowiednio:
  - kopię karty pobytu i decyzję − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  - kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
  - kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  - kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  - oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start". Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia "Dobry start" uwierzytelnia pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Nie dotyczy w przypadku złożenia wniosku i załączników do wniosku drogą elektroniczną.

Instrukcja wypełnienia wniosku o świadczenie Dobry Start  -  instrukcja wniosek dobry start

Formularze wniosków do pobrania:
- w siedzibie MOPS przy ul. Żywieckiej 13 pokój nr 8;
- na stronie internetowej MOPS -  www.mops.nowysacz.pl
- na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory